Anestezija

Anesteziološki protokol

Protokol anestezije podrazumeva najpre pregled i procenu stanja pacijenta, gde se po potrebi izvode i dodatne laboratorijske analize i snimanje u rentgenskom kabinetu ili ultrazvučni pregled. Ovo nam omogućava da procenimo rizik prema tzv. ASA (American Society of Anesthesiologhists) klasifikaciji i da napravimo individualni pristup i anesteziološki protokol za svakog pacijenta. Na našoj klinici za pacijente je dostupna inhalaciona anestezija sa Dregerovim preciznim isparivačem koji koristi Sevofluran. Inhalaciona anestezija je bezbednija od injekcione jer omogućava kontrolu disajnih puteva. Inhalacioni anestetik se apsorbuje i izlučuje preko pluća što omogućava brz oporavak. Premedikacija je, nakon procene zdravstvenog stanja pacijenta, prvi korak u anesteziološkom protokolu. Cilj je da se kod životinje umanji stres koji može da poveća rizik od anestezije usled dejstva adrenalina na srce. U tom cilju u periodu premedikacije daju se sedativi ali i analgetici jer želimo da preveniramo bol i pre nego što on nastane. Za premedikaciju koristimo medetomidin, midazolam, diazepam, fentanil, acepromazin. Indukcija (uvod) u anesteziju podrazumeva aplikaciju sredstava koja će dovesti do utonuća životinje u duboki san. Na našoj klinici koristimo propofol, ketamin ali i etomidat za posebno rizične pacijente. Nakon što životinja utone u dubok san (anesteziju) obavljamo endotrahealnu intubaciju. To podrazumeva uvođenje silikonske cevi u dušnik što nam omogućava potpunu kontrolu disanja. Ova cev sprečava i da u dušnik dospe pljuvačka, krv i druge tečnosti. Nakon intubacije pacijent se priključuje na aparat za inhalacionu anesteziju koji dalje preuzima ulogu u održavanju potrebne dubine anestezije preciznim doziranjm inhalacionog anestetika. Tokom anestezije vrši se konstantni kompjuterski monitoring svih vitalnih funkcija pacijenta (puls, saturacija kiseonika, broj udisaja, koncentracija C02 i O2 u udahnutom i izdahnutom vazduhu, krvni pritisak, EKG, telesna temperatura). Monitoring nam omogućava da pratimo dubinu anestezije i da po potrebi reagujemo na vreme. Oporavak od anestezije se vrši u našem stacionaru gde se životinja nakon operacije smešta u čist, udoban i topao kavez. I u ovom delu je životinja pod konstantnim nadzorom našeg tima.